Fonksyònman Tribinal la kontinye

Jidisyè Nyoudjèze Mizajou sou COVID-19

Tanpri tcheke souvan pou dènye enfòmasyon yo

Jiska nouvèl òd, pap gen konparisyon an pèsòn pou Tribinal Minisipal, Tribinal Siperyè ak pwosedi pou Tribinal sou koze Kontribisyon (eksepte pou kesyon limite pou ka dijans). Otan de dosye ke posib (enkli konferans sou jerans dosye yo, petisyon yo ak odyans yo) ap fèt pa telefòn oswa videyo konferans.

Tout biwo tribinal yo ak pifò tribinal minisipal yo fèmen tou pou tout demann an pèsòn yo. Tout prezantasyon ka fèt pou soumèt elektwonikman oswa pa lapòs oubyen depoze nan bwat alèt deziye yo. Ou kab fè tout peyman ke tribinal la òdone pa lapòs oswa elektwonikman

Kontakte tribinal la si w ta gen nenpòt kesyon konsènan kijan pou prezante yon aplikasyon pou dosye ki ta devlope oswa konsènan pwogramasyon yon odyans, petisyon, konferans, oubyen nenpòt ki lòt koze.

Pou plis enfòmasyon konsènan Kowonaviris COVID-19 la. vizite https://covid19.nj.gov/ oubyen NJ.gov/healthv oswa rele asistans telefòn piblik la nan 1-800-222-1222

Èd pou Vyolans Familyal

Vyolans Familyal ak COVID-19

SI W AN DANJE RELE 911 LA IMEDYATMAN

Izolman se youn nan faktè pli enpòtan ki fè vyolans familyal ogmante ansanm ak ris nan sekirite yon moun. Pa kite distans sosyal konvèti an izolman sosyal. Si w-oswa yon moun ou ta konnen ap- viv ak laperez de vyolans familyal nan men yon patnè entim rele nimewo telefòn asistans pou Vyolans Familyal la nan 1-800-572-7233

Interpreting Services
Sèvis Entèpret

Contact your local ombudsman
Kontakte Medyatè Enterè Piblik nan zòn ou